اسماعیل ادیب خوانساری

روزگاري ، زندگي ام را به پاي هنر قرباني كردم … و … حالا زندگي ام دارد هنرم را قرباني مي كند . (اديب خوانساري)
اسماعيل اديب خوانساري
متولد 1280 – وفات 1360
خواننده
شاگرد عندليب گلپايگاني (تولايي)، غيرمستقيم : طاهرزاده و … حبيب شاطر حاجي .
آثار : صفحات گرامافون ، آثار راديويي ، آوازها وتصانيف همراه با ساز و اركستر .
نوارها: شليل آواز محلي بختياري (بااركستر) و برنامه هاي اوليه گلهاي رنگارنگ در راديو تهران .
شاگردان شناخته شده اي ندارد .

1 thoughts on “اسماعیل ادیب خوانساری

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.